Leksikon A

I DMI's leksikon finder du korte forklaringer på mange vejr- og klimarelaterede ord og begreber.

Savner du et ord, så skriv til os i vores kontaktformular.

Temaansvarlig John Cappelen.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - PR - S - T - U - V - W - Æ - Ø 

Absolut fugtighed
Luftens fugtighed angivet som gram vanddamp pr. m3 luft.

Absolut nulpunkt
Den laveste temperatur der kan forekomme (ca. -273,15°C), ved hvilken et stofs molekyler er tilnærmelsesvis i ro. 

Adiabatiske processer
Processer, hvor der ikke udveksles varme (energi) med omgivelserne. Se tøradiabatisk proces og fugtadiabatisk proces.

Advektion
Horisontal (vandret) luftstrømning på stor skala.

Advektionståge
Tåge, som opstår i et varmt og fugtigt luftlag, der strømmer hen over et koldere underlag.

Aerosoler
Naturligt forekommende eller menneskeskabte svævende partikler i atmosfæren såsom vulkansk aske, støv, saltkrystaller, pollen, røg osv.

Albedo
Den brøkdel af den indkomne stråling (energi) der reflekteres fra jordoverfladen. Havvand har lav albedo og optager dermed det meste af den indkomne energi. Is og sne har høj albedo og reflekterer det meste af den indkomne energi.

Almindelig cirkulation
Omfatter atmosfærens fremherskende cirkulationer og vindsystemer. Kan overordnet inddeles i tre cirkulationer, der i det væsentligste er bestemt af temperaturforskellene mellem de ækvatoriale og de polare egne.

Altocumulus
Også kaldet lammeskyer. Skyer med bølge- eller celleformet struktur beliggende i den mellemste del af troposfæren. Højde normalt 2-7 km over jorden.

Altostratus
Tågeagtige lagskyer uden tydelig struktur beliggende i den mellemste del af troposfæren. Højde normalt 2-7 km over jorden.

Ambolt
Skærm af cirrusskyer, der danner den øverste del af store byge- og tordenskyer. Ambolten består af iskrystaller.

AMOC
AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) er et stort system af havstrømme, der er drevet af vandets massefylde, dvs. forskellen i vandets temperatur og saltindhold. Når varmt vand strømmer nordover i Atlanten, afkøles det, og dermed øges dets massefylde nok til at synke dybt ned i havet. Det kolde vand spredes langsomt sydpå, flere kilometer under overfladen. Til sidst bliver det trukket tilbage til overfladen og opvarmes i en proces kaldet "upwelling" og cirkulationen er afsluttet. AMOC er med til at holde Europas klima tempereret, dele af Arktis fri for is, leverer ilt til livet i de dybe oceaner og bidrager essentielt til optag af CO2.

Anabatisk vind
Opstigende vind, i modsætning til katabatisk vind. Udtrykket anvendes normalt kun om vinde, som stiger op langs bjergsider som resultat af kraftig opvarmning af disse.

Anemometer
Vindhastighedsmåler.

Aneroidbarometer
Barometer uden væske. Måler lufttrykket ved dets påvirkning af en lufttæt dåse med tynde vægge.

Anticyklon
Se højtryk.

Antropogen
Fortæller, at noget er menneskeskabt. Det kan være aerosoler, som støv og røg, eller klimagasser som CO2 og HFC-gasser.

AR5
Den 5. store statusrapport fra FN's klimapanel IPCC. Rapporten blev udgivet i 2014. Sammendraget af syntesedelen er oversat til dansk.

AR6
Den 6. store statusrapport fra FN's klimapanel IPCC. Rapporten forventes klar i 2021. Følg processen på ipcc.vejrblog.dk.

Arktikluft
Luftmasse af arktisk oprindelse.

Atmosfære
Lag af gasarter, der omgiver Jorden. Er inddelt i troposfæren, stratosfæren, mesosfæren, termosfære og exosfæren. Nedadtil afgrænset af jordoverfladen, opadtil diffus. Ionosfæren, der strækker sig fra mesosfæren opad gennem termosfæren, er egentlig ikke en sfære eller et lag.

Atmosfærisk tryk
Se lufttryk.

Aurora Borealis
Se nordlys. Sydlys betegnes Aurora Australis. Fællesbetegnelsen er polarlys.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - PR - S - T - U - V - W - Æ - Ø 

Viden om vejr og klima

Se alle