Land- og skovbrug

Generelt kan jordbrug opnå fordel af de forventede klimaændringer med en længere vækstsæson og højere kuldioxid-koncentration i luften.

Klimaændringers potentielle fordele for landbruget forudsætter dog visse tilpasninger i f.eks. valget af afgrødsarter og anvendelsen af gødning samt ukrudts- og insektgifte.

Længere perioder med tørke øger behovet for markvanding på især lette jorder. Det øger presset på vandressourcerne.

Mere intense nedbørsepisoder og nedbør om vinteren øger desuden udvaskningen af kvælstof, fosfor og pesticider til vandmiljøet.

Skov er den naturlige vegetationsform de fleste steder i Danmark og de har både økonomisk, landskabelig og rekreativ værdi.

Med de forventede klimaændringer sker der ændringer i sammensætningen af træarter, idet træer, som i dag er tæt på deres naturlige sydgrænse (f.eks. rødgran), går tilbage, mens træer, som er tæt på deres nordlige udbredelsesgrænse, vinder frem. Øget kuldioxid-indhold i atmosfæren vil generelt føre til øget vækst og ved produktion.

I et klima med længere perioder uden nedbør om sommeren øges risikoen for skovbrande, og træerne kan få tørkestress og blive mere modtagelige for sygdomme.

Øget maksimal stormstyrke og øget nedbør fører til øget stormfald, hvis ikke skovbruget skifter over til mere robuste arter.

Temaansvarlig Martin Olesen 
Opdateret 10. juli 2018

Viden om vejr og klima

Se alle