Fisk, dyr og planter

Klimaændringerne fører til ændringer i økosystemer i vand og på land. Dyre- og planteliv er tilpasset det aktuelle klima, og naturen påvirkes allerede i dag af klimaændringer.

Fiskebestanden og artssammensætninger ændres. Nogle arter får fordele af klimaændringerne, mens andre vil gå tilbage.

Samtidig er fiskebestanden i danske farvande følsom over for udvaskning af næringssalte og risikoen for iltsvind i længerevarende perioder med stille og varmt vejr.

På land, bliver påvirkningerne større fremover og de er forskellige for forskellige arter og naturtyper.

Men fremtidige ændringer kommer måske hurtigere end planter og dyr kan følge med. Det kan betyde, at arter uddør. Samtidig kommer nye arter til, da arterne i et varmere klima flytter sig mod polerne.

Ændringer i nedbørmønstret har betydning for vandføringen i søer og vandløb.

Mere nedbør kan føre til øget tilførsel af næringsstoffer. Sammen med højere sommertemperaturer kan dette føre til øget algevækst, ligesom risikoen for iltsvind øges.

Mindre nedbør om sommeren og længere perioder uden nedbør kan føre til meget lav vandstand i vandløbene med konsekvenser for fiskebestande der.

Temaansvarlig Martin Olesen 
Opdateret 10. juli 2018

Viden om vejr og klima

Se alle