Globale klimaeffekter

FN's klimapanel hedder IPCC. De har vurderet forskellige sektorers sårbarhed i forhold til fremtidige temperaturstigninger.

I en rapport, som IPCC udfærdigede i 2007, behandles sektorerne vand, økosystemer, fødevarer, kystområder og lavtliggende områder, industri, byggeri og samfund og endelig sundhed. Desuden er der beskrivelse af særlige problemer på regionalt niveau.

Du kan læse hele rapporten her.

Figuren viser effekter for 5 sektorer for forskellige temperaturstigninger.

Ændringer i temperatur og forskellige systemers påvirkning

Forskellige systemers sårbarhed over for klimaændringer ved forskellige temperaturstigninger i forhold til perioden 1980-1999. De sorte pile og linjer sammenkæder virkninger, mens de stiplede pile angiver, at en virkning vokser med stigende temperatur. Teksterne er placeret, så de starter ud for den temperaturstigning, hvor en virkning sætter ind. Fx udsættes flere millioner mennesker end i dag for oversvømmelser ved en temperaturstigning på 2°, og ved en stigning på 3° mistes omkring 30% globalt af vådområderne ved kysterne. Tilpasning til klimaændringer er ikke medtaget. Se mere om denne figur fra den danske oversættelse af IPCC's synteserapport fra år 2007.

Temaansvarlig Martin Olesen 
Opdateret 10. juli 2018

Viden om vejr og klima

Se alle