Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt 14. september (gældende til og med 31. oktober).

De fleste prognoser giver tydelige indikationer på en længere periode med højere lufttryk end normalt over Nordeuropa. Der er således udsigt til, at højtryk vil dominere vejret i Danmark den kommende måned. Det højtryksprægede vejr betyder, at vi kan forvente os mindre regn end normalt, og perioder med roligt vejr og gode solchancer - dog med risiko for morgentåge. I kortere perioder vil enkelte fronter kunne passere og give flere skyer og lidt regn hist og her. Hvor varmt/koldt det bliver er i høj grad op til højtrykkets endelige placering.

Højtrykkets placering er afgørende for hvor varmt eller koldt det bliver. I omgange kan højtrykket ligge over Nordskandinavien, og da vil kold luft strømme ned over landet fra nordøst eller øst, men i længere perioder ventes højtrykket placere sig over eller øst/sydøst for Danmark, og da kan vi få varmt og ret solrigt efterårsvejr.

Uge 38 (20/9 – 26/9):

Et højtryk ligger over Finland og sender køligere luft ind over Danmark østfra. Ugen kan starte med lidt regn hist og her, idet en front ser ud til at ligge lige sydvest for Danmark. Ellers forventes en relativ tør og skyet uge med lidt opfriskende vind fra øst og sydøst. Som ugen skrider frem ser højtrykket ud til langsomt at flytte sig mod syd over Østersøen og Baltikum, hvilket formentlig vil få varmere luft til at strømme op over landet fra sydøst. Det giver bedre plads til solen og aftagende vinde.
Dagtemperaturen ventes typisk at ligge mellem 12 og 15 grader, i slutningen af ugen måske op mellem 14 og 18 grader. Nattemperaturen ventes typisk ned mellem 8 og 13 grader.

Samlet set ender temperaturen omkring det normale i Jylland, mens den ender lidt under normalen i de østlige egne. Nedbørsmængderne ventes at holde sig noget under det normale for årstiden.

Uge 39 (27/9 – 3/10):

De fleste prognoser indikerer et højtryk eller en højtryksryg op over eller lige øst for Skandinavien. Det betyder, at der er gode chancer for mest tørt vejr med nogen sol, enkelte dage måske en del sol. Typisk for efteråret giver svage vinde og højtryk også øget risiko for tågedannelse om natten, som kan blive hængende i morgen- og formiddagstimerne. Der er dog også en mulighed for, at svage fronter kan passere landet med lidt regn eller byger fra sydvest eller måske fra sydøst, men det rolige og tørre vejr ser ud til at dominere for ugen.

Dagtemperaturerne ser ud at nå op mellem 13 og 17 grader, men en overgang måske op mellem 15 og 19 grader. Nattemperaturerne ventes oftest ned mellem 5 og 12 grader.

Som helhed ventes ugen at ende med temperaturer omkring normalen for årstiden mens nedbørsmængderne holder sig noget eller en del under det normale.

Uge 40 (4/10 – 10/10):

Prognosen er naturligvis mere usikker flere uger frem i tiden, men der er fortsat relativt tydelige tendenser til højtrykspræget og dermed også overvejende tørt vejr.
Det virker derfor sandsynligt, at højtryk eller højtryksrygge vil dominere vejret i Sydskandinavien også i denne uge. I så fald vil vi få overvejende tørt vejr og ret gode solchancer - dog fortsat med risiko for tåge i morgen- og formiddagstimerne. Hvis højtrykket svækkes, vil mere ustabilt efterårsvejr trænge så på fra vest, og enkelte fronter med regn kan nå landet fra vest eller sydvest. I skrivende stund, virker det dog mindre sandsynligt.  

Dagtemperaturerne ser ud at nå op mellem 13 og 18 grader, enkelte dage måske stedvis op til 20 grader. Nattemperaturerne ventes oftest ned mellem 7 og 13 grader.

Som helhed ventes ugen ende med temperaturer omkring eller noget over normalen for årstiden, mens nedbørsmængderne holder sig noget under normalen.

Oversigt for uge 41, 42 og 43 (11-31/10):

Prognoserne er som vanligt mere usikre når vi kigger flere uger frem. De signaler, der er, tyder dog på, at der fortsat er tendens til højtrykspræget vejr i midten af oktober (omkring uge 41). Der er således mulighed for yderligere en periode med mest tørt vejr og nogen sol samt ret rolige vindforhold. Usikkerhederne og årstiden taget med i betragtning så øges sandsynligheden også for at mere ustadigt vejr, og lavtryk der bevæger sig op over især Nordskandinavien fra sydvest eller vest.

Enkelte prognoser indikerer en periode med lavtryk over Nordøsteuropa med meget kold luft ned over Skandinavien. Det er en mulig udvikling, men detaljer og timing er meget usikker.

Samlet set virker det i øjeblikket mest sandsynligt, at temperaturen ender omkring eller noget under den normale, mens nedbørsmængderne holder sig omkring eller måske lidt under de normale for årstiden.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020)

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 15. september 2021 – gældende for november og december.  

Ved et første øjekast kan både november og december se ud til at blive lidt koldere end normalt. I november er der nemlig tendens til, at vi får en nordvestlig strømning, som trækker køligere luft ned over landet, og i december peger prognoserne på, at kold arktisk luft vil trække ned over Skandinavien, hvilket også kan give en relativt kold december. Men kigger vi væk fra prognoserne og vender blikket op kuldepolen højt oppe i atmosfæren (også kaldet den polare vortex), så er der noget, der taler for, at den kan forstærkes i december, hvilket taler imod prognoserne, idet det ofte betyder overvejende blæsende, mildt og vådt vejr.

Der er mange faktorer, tilstande i atmosfæren og havet, rundt om hele kloden, der påvirker vores vejr flere måneder frem i tiden, og det er altid svært at vide, hvilke faktorer, der bliver de styrende. De beregnede langtidsprognoser skal derfor altid tolkes som et bedste bud på vejret den kommende tid. Derudover vurderer langtidsmeteorologen også, hvordan andre tilstande kloden rundt kan indvirke på vejret på vores breddegrader. Det er nemlig ikke altid, prognoserne fanger disse signaler i tide.

November:

De fleste prognoser indikerer fortsat, at et blokerende højtryk vil ligge over Nordatlanten, vest for De Britiske Øer, mens et lavtryksområde ligger over Nordøst- eller Nordeuropa. Derved ligger Danmark generelt i en noget kølig, maritim og til tider ustadig nordvestlig luftstrømning. I perioder vil vi nok få en vestlig strømning, der sender lavtryk ind over eller lige nord om landet. Med lavtrykkene følger ustadigt men mildt vejr samt en del regn og blæst.

I perioder kan højtryksrygge også passere landet med mere roligt og tørt vejr til følge.

Der er dog også en lille sandsynlighed for, at et blokerende højtryk kan bygges op fra Norden til Island og Grønland, mens lavtryk vil dominere syd og sydvest for De Britiske Øer. Denne trykfordeling kaldes også et negativt NAO-indeks (”North Atlantic Oscillation”), og medfører ofte en koldere og mere tør vejrtype med luftstrømning fra østlige retninger.
Det er en mulig udvikling, men ikke den mest sandsynlige i skrivende stund.

Som helhed ser november ud at ende med temperaturer omkring eller lidt under normalen, mens nedbørsmængderne holder sig omkring eller lidt over de normale for årstiden. Skulle NAO blive negativt bliver november koldere og mere tør. Det virker dog ikke sandsynligt pt.

 

December:

Flere prognoser peger på et dominerende højtryk over Grønland, og nogle prognoser indikerer også højere lufttryk end normalt over Vest- og Centraleuropa. Hvis et højtryk etablerer sig over Grønland, vil vi i perioder ligge i en nordlig strømning af kold og tør arktisk luft, hvilket vil give os koldt og klart vejr og nattefrost.

Enkelte prognoser indikerer dog et lufttrykstrug eller lavtryk over Nordeuropa med ret koldt og ustabilt vejr. Det ville betyde mest skyet vejr og perioder med regn, slud, eller måske sne.

Som nævnt i starten er der også indikationer på, at den polare vortex forstærkes. Det virker knap så sandsynligt, men sker det, vil december i stedet gå hen og blive overvejende grå, idet vi får en kraftigere vestlig luftstrøm og en generelt ustadig, mild, våd og blæsende vejrtype.

Som helhed er det mest sandsynligt, at december ender med temperaturer omkring eller noget under normalen, mens nedbørsmængderne nok holder sig omkring de normale for årstiden.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormalen for perioden 1991-2020).

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet