Fremtidens vandstand

Vandstanden i verdenshavene og havet langs de danske kyster stiger som følge af varmere klima. Stigningerne forventes at blive kraftigere i fremtiden. Der er dog stadig usikkerheder forbundet med disse forudsigelser.


Ifølge IPCC's seneste klimarapport (AR5) forventes vandstanden omkring Danmark at stige 0,1-0,6 meter for det mest optimistiske scenarie (RCP2.6), 0,2-0,7 meter for et middel scenarie og 0,3-0,9 meter for det højeste scenarie (RCP8.5).

Tallene gælder for slutningen af århundredet (2081-2100) i forhold til referenceperioden 1986-2005. Der er dog en lille men reel risiko for højere stigninger. Grinsted et al. (2015) angiver, at der er omkring 5 % risiko for en stigning større end ca. 1,6 meter fra år 2000 til år 2100 ved København og Aarhus for det høje klimascenarie (RCP8.5).

DMI er ved at udarbejde et Klimaatlas, der vil indeholde opdateret information om stigninger i vandstanden ved alle danske kyststrækninger. Første version forventes offentliggjort i efteråret 2019.

Ændringer i middelvandstand [meter]

Global middel

Danmark

RCP2.6

0,40 (0,26 – 0,54)

0,34 (0,1 – 0,6)

RCP4.5

0,47 (0,32 – 0,62)

0,43 (0,2 – 0,7)

RCP6.0

0,47 (0,33 – 0,62)

0,44 (0,2 – 0,7)

RCP8.5

0,62 (0,45 – 0,81)

0,61 (0,3 – 0,9)

Tabel 6: Absolut middelvandstandsstigning globalt og for Danmark, 1986-2005 til 2081-2100 [m]. Parenteserne angiver det sandsynlige interval. Kilde: Olesen et al. 2014, baseret på IPCC AR5.

Den store usikkerhed skyldes især usikkerheden om fremtidens temperaturstigninger, og hvordan de store iskapper på Grønland og i Antarktis vil reagere på temperaturstigningerne.

Den nordligste del af Danmark hæver sig med 15-20 centimeter frem til år 2100 som følge af den sidste istid. Det gør, at stigningen i havniveau varierer mellem landsdelene.

Fremtidig middelvandstand

Den absolutte middelvandstand ved Danmark i meter for årene 1900-2100, i forhold til middelvandstanden i referenceperioden 1986-2005. Den grå skygge for år 1900-2012 viser den observerede årlige middelvandstand ved danske vandstandsmålere, korrigeret for landhævning. Den blå streg for år 2012-2100 viser IPCC's bedste estimat af middelvandstanden i Nordsøen for RCP4.5 scenariet, og skyggen angiver usikkerheden for dette scenarie. Den stiplede linje angiver DMI's estimat af en øvre grænse for vandstandsstigninger til brug for usikkerhedsberegninger. I højre side af figuren vises middelværdi og usikkerheder for de fire IPCC scenarier. Kilde: baseret på Olesen et al. 2014 figur 9.

Temaansvarlig Kristine Skovgaard Madsen og Torben Schmith
Opdateret 5. juli 2018

Viden om vejr og klima

Se alle