Fremtidens vandstand

Vandstanden i verdenshavene og havet langs de danske kyster stiger som følge af varmere klima. Stigningerne forventes at blive kraftigere i fremtiden. Der er dog stadig usikkerheder forbundet med disse forudsigelser.


Ifølge IPCC's seneste klimarapport (AR5) forventes vandstanden omkring Danmark at stige 0,1-0,6 meter for det mest optimistiske scenarie (RCP2.6), 0,2-0,7 meter for et middel scenarie og 0,3-0,9 meter for det højeste scenarie (RCP8.5).

Tallene gælder for slutningen af århundredet (2081-2100) i forhold til referenceperioden 1986-2005. Der er dog en lille men reel risiko for højere stigninger. Grinsted et al. (2015) angiver, at der er omkring 5 % risiko for en stigning større end ca. 1,6 meter fra år 2000 til år 2100 ved København og Aarhus for det høje klimascenarie (RCP8.5).

DMI er ved at udarbejde et Klimaatlas, der vil indeholde opdateret information om stigninger i vandstanden ved alle danske kyststrækninger. Første version forventes offentliggjort i efteråret 2019.

Ændringer i middelvandstand [meter]

Global middel

Danmark

RCP2.6

0,40 (0,26 – 0,54)

0,34 (0,1 – 0,6)

RCP4.5

0,47 (0,32 – 0,62)

0,43 (0,2 – 0,7)

RCP6.0

0,47 (0,33 – 0,62)

0,44 (0,2 – 0,7)

RCP8.5

0,62 (0,45 – 0,81)

0,61 (0,3 – 0,9)

Tabel 6: Absolut middelvandstandsstigning globalt og for Danmark, 1986-2005 til 2081-2100 [m]. Parenteserne angiver det sandsynlige interval. Kilde: Olesen et al. 2014, baseret på IPCC AR5.

Den store usikkerhed skyldes især usikkerheden om fremtidens temperaturstigninger, og hvordan de store iskapper på Grønland og i Antarktis vil reagere på temperaturstigningerne.

Den nordligste del af Danmark hæver sig med 15-20 centimeter frem til år 2100 som følge af den sidste istid. Det gør, at stigningen i havniveau varierer mellem landsdelene.

Temaansvarlig Kristine Skovgaard Madsen og Torben Schmith
Opdateret 5. juli 2018

Viden om vejr og klima

Se alle