Myndighedsaftale (om varsling af farligt vejr)

Myndighedsaftale mellem Danmarks Meteorologiske Institut, Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen om varsling i tilfælde af særligt voldsomme vejrfænomener.

§ 1. Parter
Parter i denne aftale er: Danmarks Meteorologiske Institut, i det følgende kaldet DMI, Rigspolitiet, i det følgende kaldet RPLT og Beredskabsstyrelsen, i det følgende kaldet BRS.

§ 2. Omfang
Denne aftale beskriver retningslinjer for DMI's varsling af henholdsvis RPLT, BRS og dennes afdelinger med udrykningsvagt i forbindelse med vejrlig, der kan medføre særlige indsatser eller assistancer.

DMI varsler RPLT, BRS og Beredskabsstyrelsens operative afdelinger i forbindelse med orkan, storm, kraftig regn, skybrud, forhøjet vandstand, kraftig torden, snestorm, kraftigt snefald, isslag og tæt tåge. Kriterierne er beskrevet i bilag 1. Eventuel yderligere varsling vil til enhver tid fremgå af bilaget.

Varslerne udsendes for 8 faste varslingsområder, kort og varslingsområdernes navne er beskrevet i bilag 2. Der kan iværksættes varsler for et, flere eller alle varslingsområder. Varslingsområderne anvendes som geografisk reference, endvidere kan Jylland, Fyn, og Sjælland bruges som reference, hvis varslet omfatter alle varslingsområder inden for denne geografiske opdeling.

§ 3. Form
Varslingen har form som en kort tekst, hvor der normalt angives tidspunkt for hændelsens begyndelse og ophør samt hvilke varslingsområder, der er omfattet af varslingen. I tilfælde af varsel om forhøjet vandstand modtager Beredskabsstyrelsen en kort tekst, der angiver hvilke kyststrækninger/områder der forventes at blive berørt.

Eksempel på varsling:

Varsel udsendt af DMI den 26 maj 2009 kl. 09.32:
Der er varsel om kraftig regn og torden i Jylland og på Fyn. Der forventes mellem 20 og 40 mm frem til først på eftermiddagen.
I løbet af eftermiddagen og i aften kan der komme kraftige tordenbyger på Sjælland og Bornholm. Lokalt ventes op til 30 mm.
Dette varsel erstatter varsel udsendt 26 maj kl 04:17

Forventelige skadevirkninger:
Kraftig regn medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (aquaplaning), nedsat sigtbarhed.

§ 4. Varsling og afvarsling
Varsling såvel som afvarsling sendes direkte fra DMI til Rigspolitiets kommunikationscenter, BRS herunder Nationalt Beredskab (NBR) og til Beredskabsstyrelsens operative afdelinger, som er angivet i bilag 3. Endvidere tilsendes samme varsling og afvarsling til kriseinfo.dk [efter aftalen er indgået er kriseinfo.dk nedlagt, red.].

Samtidig med den skriftlige varsling pr. mail og fax, orienteres parterne pr. telefon ved varslingens påbegyndelse. For BRS vedkommende gælder dette kun de afdelinger, som kan forventes at blive påvirket af vejrfænomenet.

Herefter og indtil afvarslingen afgives alene skriftlige varsler fra DMI pr. mail og fax, med mindre andet aftales.

Nye varsler udsendes kun, når/hvis der forventes væsentlige ændringer til den allerede udsendte varsling. Ændrede varsler tilføjes en forklarende tekst fx: Dette varsel erstatter eller udvider varsel udsendt dato og klokkeslæt.

Afvarsling foretages når kriterierne herfor er opfyldt. Alle varsler skal følges op af en afvarsling.

§ 5. Videreformidling af varslingen
De kommunale redningsberedskaber orienteres af politikredsene, der får varslingen tilsendt fra Rigspolitiets kommunikationscenter.

BRS afdelinger underretter efter konkret vurdering de kommunale redningsberedskaber om, hvilke forholdsregler afdelingerne tager for at imødegå de voldsomme vejrfænomener

Al anden formidling af varslingen foretages af DMI med mindre andet er aftalt.

§ 6. Økonomi
DMI, RPLT og BRS afholder egne udgifter i forbindelse med denne aftale.

§ 7. Samarbejdsform
DMI, RPLT og BRS udpeger hver en kontaktperson. Det påhviler kontaktpersonerne løbende at holde bilag 1,2 og 3 ajour.

Der afholdes et årligt møde mellem aftalens parter med gennemgang af erfaringer med varslingerne i det forgangne år samt diskussion af behovet for eventuelle ændringer.

§ 8. Gyldighed og opsigelse
Nærværende aftale afløser aftalen mellem DMI, RPLT og BRS indgået i februar 2002 og træder i kraft ved sidste underskrift. Aftalen gælder indtil andet aftales, eller den opsiges af en af parterne.

§ 9. Originaleksemplarer
Denne aftale er udstedt i 3 originaleksemplarer, og hver af parterne modtager en underskreven original.

DMI, Opdateret 12. oktober 2009

Kommunikation, kommunikation@dmi.dk

Viden om vejr og klima

Se alle