Strategi

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) ønsker at bidrage til et robust, sikkert og bæredygtigt samfund.

Derfor kan og vil DMI spille en til stadighed mere central rolle i beslutningsstøtte med valide data og forskningsbaseret, kompetent rådgivning i tæt samspil med samfundets øvrige aktører.
Med strategien 2024-2028 vil vi i DMI videreføre vores udvikling som samfundsansvarlig myndighed.

Det klimaforandrede samfund kalder på DMI’s frie klima og meteorologiske data, vores rolle som klimavidenskabelig rådgiver foruden den daglige operative betjening med vejrprognoser som centrale elementer i den grønne omstilling.

Vision & mission Åbn open icon luk close icon

Vision
DMI klæder samfundet på til fremtidens vejr og klima


Mission
DMI leverer forskningsbaseret viden og data om vejr, vand og klima for at skabe sikkerhed og forudsætninger for grøn omstilling i rigsfællesskabets samfund

Pejlemærke: Klimavidenskabelig rådgiver Åbn open icon luk close icon

DMI vil styrke sin rolle som klimavidenskabelig rådgiver for rigsfællesskabet og fortsat levere forskningsbaseret viden, data og formidling om klimaforandringer.
For fortsat at styrke samfundets grønne omstilling, klimatilpasning og håndtering af vejrafhængighed vil DMI udvikle sin rolle som klimavidenskabelig rådgiver i regi af National Center for Klimaforskning (NCKF).

Dette indbefatter anvendt forskning af høj kvalitet om bl.a. udviklingen i både Danmark og Arktis samt en stadig mere
synlig rådgivning og formidling af klimaforandringer til både borgere og beslutningstagere.

Målet er et vejr- og klimarobust rigsfællesskab, som baserer effektive klimahandlinger og tilpasning på solid viden og faglighed.

Konkret vil vi:

 • udvikle samfundsrelevant forskning og rådgivning om klimaets fysiske forandringer og konsekvenserne heraf
 • formidle mere synligt om klimaforandringer til borgere, interessenter, regeringen og øvrige beslutningstagere med afsæt i NCKF’s forskning, data fra Klimaatlas og andre datakilder samt aktivt engagement som Danmarks kontaktpunkt i FN’s Klimapanel, IPCC
 • skabe yderligere samfundsværdi som klimavidenskabelig rådgiver igennem nye tværdisciplinære partnerskaber og ved at gøre brug af DMI’s ekspertise i udviklingslande
 • lægge trædestenene for, at DMI kan bidrage til at styrke rigsfællesskabets arbejde med emissionsreduktioner, -opgørelser og -effekter
Pejlemærke: Fremtidens vejr og varsler Åbn open icon luk close icon

DMI vil etablere sig som vejrvidenskabelig rådgiver for at styrke rollen som varslingsmyndighed til gavn for rigsfællesskabet.

Det kan koste menneskeliv og have store økonomiske konsekvenser, når vejret raser. Med et øget fokus på fremtidens vejr og varsler hjælper DMI døgnet rundt borgere, forsvaret, beredskaberne, virksomheder, myndigheder og mange andre interessenter i rigsfællesskabet til at være så velforberedte som muligt i forbindelse med ekstremt vejr.

DMI vil levere den viden og data om vejret, som beslutningstagere stoler på, og som understøtter samfundets sikkerhed og samfundets grønne omstilling.

Konkret vil vi:

 • udvikle DMI’s rolle som vejrvidenskabelig rådgiver for regeringen
 • styrke DMI’s myndighedsrolle inden for meteorologisk og hydrologisk forskning samt operation
 • imødekomme samfundets fremtidige behov for varsling via forskningsbaseret udvikling af nye typer varsler i rigsfællesskabet
 • udvikle DMI’s kommunikation af varsler i dialog med brugere og interessenter
 • styrke DMI’s rolle i Arktis som rådgiver og leverandør af viden og data om vejr, vand og klima til det grønlandske samfund og forsvaret
 • frisætte flere vejr- og klimadata til samfundet.
Pejlemærke: Teknologi Åbn open icon luk close icon

DMI vil fortsat have et nysgerrigt fokus på nye teknologiske muligheder, der understøtter forskning, varsling, formidling af klima og meteorologi med henblik på beslutningstagning i samfundet.

Den rivende teknologiske udvikling spiller en stigende og afgørende rolle i moderne meteorologi og klimaforskning. Teknologiudforskning, -valg og -udnyttelse kan være med til at sikre meteorologiske institutters centrale rolle i moderne og vejrafhængige samfund.

DMI vil udvikle evnen til at anvende nye, relevante teknologier gennem mere helhedstænkte løsninger og kompetenceudvikling.

Konkret vil vi:

 • nysgerrigt følge den teknologiske udvikling på de områder, hvor vi ikke selv er aktive endnu
 • afprøve udvalgte, nye teknologier og teknologiske metoder i samarbejde med andre
 • opsøge og samarbejde med eksterne interessenter inden for grøn omstilling om anvendelse af eksisterende og nye teknologier
 • implementere teknologi, som understøtter trivsel og en fleksibel arbejdsplads
 • positionere DMI som en interessant og relevant samarbejdspartner inden for teknologi.
Pejlemærke: DMI i verden Åbn open icon luk close icon

DMI er en global aktør og vil fremadrettet udvide de internationale samarbejder og partnerskaber på tværs af den meteorologiske værdikæde.

Et stærkt internationalt samarbejde inden for vejr, vand og klima styrker forudsætninger for bedre vejrudsigter, varsling af ekstremt vejr og tilpasning til klimaforandringer. Dette er til gavn for både global samfundsøkonomi og til beskyttelse af de mest udsatte mennesker i verden.

Målet er at styrke Danmarks position internationalt gennem bl.a. World Meteorological Organizations (WMO) politikker for derigennem at bidrage med faglig støtte til udviklingen af mere klimarobuste samfund i nogle af de hårdt ramte lande.

Konkret vil vi:

 • styrke DMI’s internationale samarbejde og varetagelsen af
  danske interesser i internationale organisationer
 • øge DMI’s engagement i udviklingslande for at styrke deres
  meteorologiske kapacitet til gavn for det pågældende land og
  verdenssamfundet
 • udvikle samarbejder i regi af bl.a. United Weather Center (UWC)
  for at styrke vores vejrudsigter, varsler og klimaforskning
 • forbedre koordinering af DMI’s arbejde i de internationale
  organisationer både internt på DMI og eksternt med henblik på at
  styrke DMI’s egen faglighed samt understøtte internationale
  organisationers udvikling

Hent hele DMI's strategi her.

Get the entire strategy of DMI here.

Viden om vejr og klima

Se alle