FN's klimapanel

FN's klimapanel hedder IPCC. Navnet står for Intergovernmental Panel on Climate Change. Panelets formål er at samle og skabe et opdateret overblik over den viden og forskning, som findes om klimaændringer og deres potentielle konsekvenser for miljø, samfund og økonomi. 

Klimaet og de ændringer, som det i eskalerende grad gennemgår, har globale konsekvenser. Alt liv på jorden bliver påvirket af forandringerne, og derfor giver det god mening at arbejde med klimaændringerne på tværs af landegrænser. 

Hvem er IPCC?

IPCC blev oprettet i 1988 af FN's organisationer for meteorologi (WMO) og miljø (UN Environment). Der er 195 medlemslande.

IPCC’s hovedformål er med regelmæssige mellemrum at udgive rapporter om den aktuelle naturvidenskabelige viden om klimaændringer, klimatilpasning og afbødning af klimaændringerne.

IPCC udfører således ikke selv forskning eller indsamler data, men vurderer den allerede eksisterende viden og litteratur. IPCC’s arbejde er relevant som beslutningsgrundlag for politikere og verdensledere, men IPCC kommer ikke selv med politiske anbefalinger.

IPCC's rapporter

IPCC's vigtigste opgave er at udgive rapporter om den viden, der findes inden for klimaområdet. IPCC udsender en omfattende klimastatus i form af en hovedrapport ca. hvert 7. år. Den seneste er Femte Hovedrapport, som udkom i 2014Hovedrapporter indeholder en samlet vurdering af klimaforandringerne, hvordan de modvirkes, og hvordan vi tilpasser os.

En hovedrapport er sammendraget af adskillige andre rapporter i form af bla. delrapporter, særrapporter og metoderapporter. 

Hvordan arbejder IPCC?

Formanden Hoesung Lee fra Korea leder sammen med bureauet arbejdet i IPCC’s sjette arbejdscyklus som i 2022 munder ud i udgivelsen af den Sjette Hovedrapport. De 34 medlemmer af bureauet er alle videnskabelige eksperter inden for forskellige discipliner, der relaterer sig til klimaforandringer. De fordeler sig på tre arbejdsgrupper som hver bidrager med en delrapport til hovedrapporten. De tre arbejdsgrupper er:

Arbejddsgruppe I: Naturvidenskabelig baggrund

Arbejddsgruppe II: Klimaeffekter og tilpasning

Arbejddsgruppe III: Afbødning af klimaforandringer

Der ud over er der en gruppe, der beskæftiger sig med retningslinjer for de drivhusgasopgørelser, landene indrapporter til Klimakonventionen (UNFCCC).

FN's Klimakonvention

Arbejdet i IPCC understøtter arbejdet under FN’s Klimakonvention (UNFCCC). Klimakonventionens formål er at stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser på et niveau, hvor det ikke skaber farlige klimaforandringer. 

Hos UNFCCC stilles der ikke spørgsmål om hvorvidt klimaforandringerne er en realitet eller ej. De menneskeskabte klimaforandringer ligger til grund for hele konventionens formål og arbejde. Man koncentrerer sig om, hvad konsekvenserne af klimaforandringerne er, og hvilke løsningsmuligheder, der findes. Ved UNFCCC Klimatopmødet COP21 i Paris i 2015 blev Parisaftalen vedtaget.

Temaansvarlig Tina Christensen
Opdateret 4. oktober 2018

Viden om vejr og klima

Se alle