Havet stiger omkring Danmark

Havet omkring Danmark stiger i takt med den globale opvarmning. Stigningen kan følges helt tilbage til begyndelsen af 1900-tallet.

Det gennemsnitlige havniveau omkring Danmark er steget ca. 2 mm om året siden år 1900.

Både på kloden som helhed og omkring Danmark fortsætter stigningen frem mod slutningen af dette århundrede og efter år 2100.

Havniveauet stiger som konsekvens af den globale opvarmning. To primære effekter er i spil. For det første udvider havvandet sig, når det varmes op. Dermed fylder havene og oceanerne mere og kompenserer ved at stige. For det andet løber stadig mere smeltevand fra gletsjere på land ud i havet og hæver havniveauet yderligere.

Beregninger af fremtidens havniveau omkring Danmark er baseret på tal for det globale havniveau, som er kombineret med viden om landhævningen i Danmark. Landhævningen skyldes fortsatte bevægelser efter afslutningen af den seneste istid, hvor vægten af store gletsjere første trykkede jordskorpen i bl.a. Skandinavien nedad. Efterfølgende smeltede isen for mellem 20.000 og 10.000 år siden, så trykket forsvandt, og jordskorpen igen kunne bevæge sig opad. I dag hæver landet sig lokalt med op til et par mm om året.

Globale ændringer påvirker Danmark

Udviklingen i det globale havniveau var emnet for en FN-rapport fra september 2019 om hav og is i et klima under forandring (IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC)). Rapporten beskriver det sandsynlige interval for fremtidige stigninger i det globale havniveau. Der er stort fokus på afsmeltning fra Antarktis, som er en væsentlig usikkerhedsfaktor, men den aktuelle stigning domineres af bidrag andre steder fra.

I Klimaatlas er viden fra rapporten suppleret med den nyeste videnskabelige litteratur om havniveauændringer med fokus på Danmark. Usikkerhederne i forbindelse med fremtidens havniveau omkring Danmark er vurderet på baggrund af usikkerheden på de globale tal. Usikkerheden på de globale tal er baseret på en samling af ocean-modeller i et såkaldt model-ensemble.

For det fremtidige havniveau gælder det, at vi er sikre på, at vandstanden stiger. Usikkerheden under medianen er dermed ret begrænset. Selv ret høje stigninger kan derimod ikke helt udelukkes. Usikkerheden over medianen er altså stor. Således vurderes 95-percentilen for stigning i middelvandstand i det høje klimascenarie (RCP8.5) i slutningen af det 21. århundrede til 2,4 meter. Du kan finde mere information om dette under Sådan er data blevet til.

Stigningen i havniveauet efter år 2100 er mere usikker end stigningerne i dette århundrede, men SROCC angiver det sandsynlige interval for den globale stigning for år 2300 til 2,3-5,4 meter i det høje klimascenarie (RCP8.5). Det forventes, at stigningerne omkring Danmark vil ligge tæt på det globale gennemsnit.

Senest opdateret: september 2019
© DMI

Viden om vejr og klima

Se alle