Forskning på DMI

DMI har en forsknings- og udviklingsafdeling med godt 70 forskere og ph.d.-studerende.

Forskningen finansieres hovedsagligt gennem eksterne midler f.eks. EU-bevillinger eller bevillinger fra de danske forskningsråd. En mindre del af DMI's udvikling er finansieret via Finansloven.

DMI's forskning er anvendelsesorienteret. F.eks. udvikler vi modeller, der kan forudsige vejr, klima eller spredning af stoffer i luften eller havet. Vi tester og tjekker, hvordan målinger fra satellitter bedst kan omsættes til brugbar viden. Vi studerer og kortlægger fremtidens klima, så nutidens Danmark kan investere klogt i langtidsholdbar infrastruktur.

Nedenfor kan du læse mere om de fagområder, vi arbejder med.

Nationalt Center for Klimaforskning Åbn open icon luk close icon

Hvilken betydning har afsmeltning af is fra Antarktis på vandstanden i Danmark? Og hvor høje stormfloder skal diger langs kysterne bygges til for undgå oversvømmelser i fremtiden? De og mange andre vigtige spørgsmål søger Nationalt Center for Klimaforskning svar på.

Læs mere om NCKF her

Arktis Åbn open icon luk close icon

En stor del af DMI's forskning koncentrerer sig om Arktis. Vi forsker i havisen og i Indlandsisen på Grønland. Vi kører talrige modeller for både havet og atmosfæren 

DMI varetager den meteorologiske og oceanografiske betjening af samfundet indenfor Rigsfællesskabet. Betjeningen omfatter udarbejdelse af prognoser og varsler af forskellig slags samt kontinuerlig overvågning af vejr, klima og hav, herunder også formidling om isforholdene i grønlandske farvande

Vejret Åbn open icon luk close icon

Vi udvikler, verificerer og driver numeriske vejrmodeller, som er baggrunden for vores mange vejrudsigter. Modellerne er konstant under udvikling, og der bliver forsket intenst både i modellernes rumlige og tidslige opløsning, deres fysik og dynamik og i, hvordan observationer bedst indgår. Ud over de almindelige vejrmodeller, arbejder vi med såkaldt nowcasting, der er vejrmodeller for de nærmeste timer, og med såkaldte ensembler, der kan bestemme prognosernes usikkerhed og eventuelle ekstremer.

Klimaet Åbn open icon luk close icon

Der er stor fokus på forudsigelse af fremtidens klima, som en konsekvens af de menneskelige påvirkninger. Samtidigt er det også vigtigt, at forstå klimaets naturlige forandringer. Derfor er modellering af klimaet er en stor del af forskningsarbejdet på DMI.

Vi arbejder både med regionale og globale forudsigelser for at forstå de mange vekselvirkninger mellem land, hav og atmosfære.

DMI har en særligt fremtrædende rolle i forbindelse med regional klimamodellering i Europa, da vi fungerer som et datacenter for de regionale klimafremskrivninger.

Havet Åbn open icon luk close icon

Den oceanografiske forskning og udvikling på DMI fokuserer på de fysiske forhold i havene omkring Danmark og i Arktis, det vil sige vandstand og strømforhold, hav-is, temperatur, saltholdighed og bølger. Vi arbejder med tidsskalaer fra daglige prognoser til klimaforandringer. I de danske farvande har vi særligt fokus på stormfloder, og ved Grønland er hovedinteressen hav-is. DMI har også ansvaret for at varsle tsunamier i Rigsfællesskabet. Vi anvender avancerede havmodeller og integrerer observationer fra satellit og målinger fra f.eks. bøjer og faste målestationer.

Stratosfæren Åbn open icon luk close icon

Den stratosfæriske forskning på DMI foregår gennem et mix af satellitdata, ground-based remote sensing og opsendte vejrballoner. Stratosfæren er i et forsknings øjemed særdeles interessant, da den har stor indflydelse på de atmosfæriske processer nær jordoverfladen på tidsskalaer, der er relevante for både vejr og klima. Derudover bliver der i internationale partnerskaber forsket i den dynamiske kobling mellem stratosfæren og troposfæren og modeludvikling.

Satellitter og jordobservation Åbn open icon luk close icon

DMI har en lang række forskningsaktiviteter med særlig fokus på udvikling og anvendelse af satellitbaserede jordobservationer indenfor havis, vejr, klima og hav. En stor del af denne forskningsaktivitet er finansieret af EU-, EUMETSAT- og ESA-midler. Fx. Er DMI en del af EUMETSAT Satellite Application Facilities programmet, hvor vi deltager eller leder aktiviteterne i Ocean and Ice, Radio Occulation og Ozone and Atmospheric Chemistry Monitoring programmerne.

Vurderinger Åbn open icon luk close icon

DMI bidrager med faglighed til en bred vifte af omfattende internationale klimarapporter på internationalt niveau. Klimarapporter er med til at give et omfattende overblik over den samlede forskning på et særligt område. Der leveres eksempelvis unik viden fra DMI til FN’s klimapanel, IPCC, (International Panel of Climate Change) og de omfattende Assessment Reports. Derudover leveres deres også viden til en række mere fagspecifikke rapporter. DMI er koordinerende kontaktpunkt for IPCC i Rigsfællesskabet.

Klimaatlas Åbn open icon luk close icon

DMI har udarbejdet et Klimaatlas for Danmark, som indeholder konkrete bud på fremtidige ændringer i vejret på kommuneniveau. Klimaatlasset indeholder datamateriale for temperatur, nedbør, ekstremnedbør, havniveau og stormflod i det fremtidige danske klima til brug for kommunernes klimatilpasning og generelle planlægning. Det sikrer, at der er adgang til ensartet information på tværs af kommunegrænser. Det er DMI, som har udarbejdet Klimaatlasset på baggrund af DMI’s egne data, internationale samarbejder og viden fra FN’s klimapanel, der offentliggøres med jævne mellemrum.

Se Klimaatlasset her.

Beredskab Åbn open icon luk close icon

Farlige stoffer kan spredes i atmosfæren og oceanerne til skade for mennesker og miljø. Disse stoffer omfatter radioaktive gasser og partikler, giftig røg, oliespild, kemiske udslip, smittefarlige mikroorganismer og vulkansk aske. Spredningen afhænger af tilstanden af atmosfæren eller oceanet, og dennes udvikling, og spredningsmodeller er derfor intimt knyttet til meteorologiske og oceanografiske prognose­modeller. I samarbejde med de ansvarlige danske myndigheder udvikler og vedligeholder DMI modelsystemer, som anvendes operationelt i Rigsfællesskabets beredskaber.

Overvågning Åbn open icon luk close icon

Meteorologiske og oceanografiske observationer er essentielle for vejr- og havmodellernes kvalitet. DMI’s observationsnet dækker over både Danmark, Grønland og Færøerne og leverer data, der danner grundlag for den nyeste forskning inden for blandt andet klimaforandringer. Ligeledes er dataindsamlingen knyttet til overvågning af ozonlaget og varsling af UV-stråling. Viden, der er til brug for blandt andet Miljøministeriet og Energistyrelsen.

Viden om vejr og klima

Se alle