Gletsjer

Oktober måned står i klimaets tegn, når FN's klimapanel kommer til København. Vi varmer op med en række vigtige ord fra klimadebatten. I dag gælder det naturens naturlige termometre for klimaforandringer – nemlig gletsjere.

En gletsjer er en ismasse eller en istunge, som er skabt gennem flere års snefald og efterfølgende kompression og rekrystallisering af sneen. Gletsjere dannes, hvor der akkumuleres mere sne over et antal år, end der kan nå at smelte. Ordet gletsjer kommer fra latin 'glacies', som betyder is. Studiet af gletsjere kaldes glaciologi og hører hjemme under naturgeografi.

Normalt skal en ismasse være så stor og massiv, at den begynder at bevæge sig som følge af tryk, gradient og tyngde, før den bliver benævnt en gletsjer. Når en gletsjer opnår en størrelse, så den flyder i mange retninger og f.eks. dækker et helt bjergmassiv benævnes den isskjold. Den grønlandske indlandsis er et isskjold.

Gletsjere findes i dag på næsten alle kontinenter og er naturlige termometre for klimaforandringer. I 2014 er næsten alle verdens gletsjere og store iskapper ude af balance med dagens klima. Det betyder, at de afgiver mere masse i form af smeltevand og/eller isbjerge, end de tilføres i form af sne.

Gletsjere er verdens største reservoir af ferskvand og samlet set er der vand nok bundet i dem til at verdenshavet kan stige over 80 meter. Den totale afsmeltning af både Grønland og Antarktis vil dog tage mange tusind år.

Redaktion Marianne Brandt
13. oktober 2014

Billede af en gletsjer

Gletsjere findes i dag på alle kontinenter og er naturlige termometre for klimaforandringer.

Estimeret fremtidige havniveau

Havniveaustigninger omkring Danmark. På figuren ses den absolutte middelvandstand ved Danmark i meter for årene 1900-2100. Den grå skygge for år 1900-2012 viser den observerede årlige middelvandstand, korrigeret for landhævning. Den blå streg for år 2012-2100 viser IPCC’s bedste estimat af middelvandstanden i Nordsøen for et mellem scenarie, og skyggen angiver usikkerheden. Den stiplede linje angiver DMI’s estimat af en øvre grænse for vandstandsstigninger.

Viden om vejr og klima

Se alle