Oversvømmelse ved stormflod

Pilotprojekt af DMI og SCALGO for kommuner, forsyninger og beredskaber.

Disclaimer: Dette er en testside til brug for pilotprojekt, hvor DMI og SCALGO tester visning af modelleret oversvømmelse fra forhøjet vandstand i havet. Siden er udelukkende tænkt til brug for kommuner, forsyninger og beredskaber i afprøvningen af det nye oversvømmelseskort. Der må derfor ikke oprettes eller deles links til siden. Siden kan ændres eller lukkes uden varsel. Siden vil blive lukket ved pilotprojektets afslutning.

Billedtekst: Vandstand i havet og tilhørende maksimal oversvømmelse på land. Farveskalaen angiver vandstanden i havet. Oversvømmelser på land vises i blå nuancer.

Det viser kortet

Kortet viser en prognose for den maksimale udbredelse af oversvømmelse fra forhøjet vandstand i havet.

I menuen kan du vælge:

  • Udvikling time for time: Den maksimale udbredelse for hver time de næste 5 døgn
  • Maksimum: Den samlede maksimale udbredelse for de næste 5 døgn

Prognosen kombinerer DMI’s vandstandsprognose med SCALGO’s beregning af oversvømmelse. Denne er baseret på Danmarks Højdemodel, der er udviklet af SDFE. Produktet er udviklet i projektet DABAI der er støttet af Innovationsfonden.

I menuen kan du også se beregnede oversvømmelser fra udvalgte historiske stormfloder.

Maksimal oversvømmelse

Den maksimale oversvømmelse antager, at havvandet uden forsinkelse spreder sig ind over land og trækker sig tilbage. I praksis kan det dog tage timer for havvandet at nå dets maksimale udbredelse. Den maksimale oversvømmelse opnås derfor kun i tilfælde af meget langvarige stormfloder, og kan derved betragtes som en afgræsning af risikozonen.

I beregningen af den maksimale oversvømmelse antages det, at:

  • Prognosen for vandstanden i havet er præcis
  • Det hydrologiske tilpasningslag er korrekt
  • Havvandet har tid til at udbrede sig maksimalt på land

Derfor vil den faktiske oversvømmelse afvige fra den beregnede maksimale oversvømmelse.

Modelprognose for vandstand i havet

Vandstanden i havet er beregnet med DMI’s havmodel, der fire gange i døgnet beregner vandstanden i havet på timebasis for de næste 5 døgn (120 timer). Det er også denne model, der vises på vejrkortet på dmi.dk, når du vælger ”Vandstand”. Vandstandsprognosen har normalt en usikkerhed på omkring 10%, dog minimum 10 cm, i en højvandssituation, men i nogle tilfælde er fejlen i modellen større.

Vær opmærksom på at havmodellen kan adskille sig fra DMI’s varsler. Det skyldes, at havmodellen er en rå prognose, mens varsler er udsendt af DMI’s erfarne meteorologer, som sidder med mere viden om aktuel vandstand, flere modeller og ofte afgørende viden om vejret. Hvis der er udsendt et varsel om forhøjet vandstand, bør dette altid følges frem for den rå prognose. Endelig skal det bemærkes, at vandstanden på ovenstående kort kan afvige fra vandstandsprognosen for lokaliteter med vandstandsstationer på DMI’s hjemmeside. Det skyldes, at prognoserne ved vandstandsstationerne er justeret til de aktuelle observationer.

Beregning af oversvømmelse

Den maksimale oversvømmelse beregnes af SCALGO på basis af vandstandsprognoser fra DMI’s havmodel. Beregningen opdateres for hele landet med ganske få minutters forsinkelse, når en ny prognose er tilgængelig fra DMI. Dette sker 4 gange i døgnet. SCALGO beregner den maksimale oversvømmelse time for time i prognosen fra DMI, så det er muligt at se risikozonen for oversvømmelser på timebasis 5 døgn frem. Tidsangivelsen på kortet gælder for vandstanden i havet, og der kan være en forsinkelse inden den tilhørende oversvømmelse eventuelt nås. I menuen er det desuden muligt at vælge at få vist den maksimale udbredelse for samtlige 5 døgn, der kan betragtes som en afgræsning af risikozonen.  

Danmarks Højdemodel og det hydrologiske tilpasningslag

Beregningen af de maksimale oversvømmelser foretages på Danmarks Højdemodel i 40 cm opløsning sammen med et hydrologisk tilpasningslag. Tilpasningslaget angiver tilpasninger til Danmarks Højdemodel, som forbedrer beskrivelsen af, hvordan vandet flyder. Det gælder for eksempel omkring broer, underføring under veje, samt sluser, der ved forhøjet vandstand holder vandet tilbage.
Danmarks Højdemodel og det hydrologiske tilpasningslag opdateres og forbedres løbende, men der kan forekomme steder, hvor højdemodellen ikke er opdateret, eller hvor der er fejl i tilpasningslaget. Det kan give store afvigelser imellem den beregnede og den faktiske udbredelse af oversvømmelser.

Højdemodellen er desuden tilpasset med GeoDanmarks bygningslag, så der er taget højde for, at en bygning kan blokere for en oversvømmelse.

Feedback

Formålet med pilotprojektet er at afprøve, om dette produkt er brugbart og nyttigt for kommuner, forsyninger og beredskaber i tilfælde af forhøjet vandstand. Vi hører derfor meget gerne fra jer. Benyt feedback-knappen i højre side og start gerne din tilbagemelding med #oversvømmelse.