DMI leverer data til klimasikring af Danmark

DMI har netop offentliggjort de seneste beregninger af forventede klimaforandringer med fokus på Danmark i 2050 og 2100. Vurderingen af fremtidige klimaforandringer udgør det videnskabelige grundlag for regeringens netop offentliggjorte handlingsplan for klimasikring af Danmark.

Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere klima med flere ekstremer. Særligt vintrene vil byde på mere nedbør. Om sommeren får vi formentlig både længere tørkeperioder og kraftigere regnskyl.

DMI's nye beregninger for Danmark er foretaget på baggrund af et ensemble af flere regionale klimamodeller. Derved bliver klimamodelleringen og forståelsen af de usikkerheder, der er forbundet beregningerne, løbende forbedret. Vurderingerne af fremtidige klimaændringer er derfor væsentligt mere robuste, end hvis tallene kun baseres på en enkelt klimamodel.

Temperaturen stiger som ventet

Fremtidig global opvarmning vil medføre opvarmning i Danmark i tråd med den udvikling som allerede er målt. Frem mod 2050 er der ikke så stor forskel på udfaldet af de forskellige klimascenarier, da en stor del af opvarmningen skyldes allerede udledte drivhusgasser. De store forskelle ses primært i anden halvdel af århundredet. I perioden 2021-2050 forventes således en temperaturstigning på omkring 0,9°C om sommeren og 1,5°C om vinteren i forhold til perioden 1961-1990. I slutningen af det 21. århundrede, i perioden 2071-2100, forventes tilsvarende temperaturstigninger i forhold til referenceperioden på omkring 2,2°C om sommeren og 3,5°C om vinteren beregnet ud fra IPCC's klimascenarie A1B. Derudover medfører drivhuseffekten ændringer i hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder som f.eks. flere og længerevarende hedebølger på regionalt plan

Oversvømmelse på Istedgade

Istedgade i København stod under vand efter skybruddet 2. juli 2011. Foto Anne Christine Imer Eskildsen.

A1B scenariet er et scenarie for udledning af drivhusgasser defineret af IPCC, FN's klimapanel, som svarer til en global opvarmning på 3,3°C for slutningen af århundredet i forhold til det førindustrielle niveau.
"Det kan dog ikke udelukkes, at temperaturstigningen bliver endnu højere - en global stigning på omkring 6°C ligger inden for det mulige som nævnt i IPCC's seneste rapport fra 2007", siger Jens Hesselbjerg Christensen som er forskningsleder ved Danmarks Klimacenter på DMI.

Mere regn

Nedbøren i Danmark vil tage til med hensyn til både mængde og intensitet. I løbet af dette århundrede viser klimamodellerne en tendens til mere nedbør i de nordligste dele af Europa, herunder i Danmark, hvor den største stigning ses om vinteren. Vi vil desuden se et ændret nedbørsmønster med somre præget af længere tørre perioder og flere kraftige nedbørshændelser, og vintrene vil generelt være præget af øget nedbør.

For at sikre en effektiv klimatilpasning er det nødvendigt løbende at opdatere datagrundlaget for klimaændringers effekter på samfundet. Det betyder, at vi løbende arbejder på at reducere usikkerhederne i forudsigelserne af klimaændringerne samt følgevirkningerne i Danmark. Derudover vil IPCC's nye hovedrapport, som udkommer i 2013-14, være baseret på nyere scenarier.

For mere information se rapporten 'Fremtidige klimaforandringer i Danmark'. Data og tabelværdier er tilgængelige på portalen for klimatilpasning. 

14. december 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle