Fremtidige klimaændringer i Danmark

De globale klimaændringer påvirker naturligvis også Danmark og ikke mindst det danske rigsfællesskab. Det er ikke kun gennemsnitstemperaturen og den årlige nedbør der stiger, men vejret bliver også mere ekstremt.

Her præsenteres DMI's beregninger for fremtidens klima i Danmark. Resultaterne for disse beregninger er delt op i 4 kategorier: temperatur, nedbør, havniveau og ekstremt vejr.

Beregninger tager udgangspunkt i to scenarier for drivhusgasudslip i fremtiden. Et højt (RCP8.5) og et lavt (RCP2.6).

Fakta om klimarapporter

Fremtidige klimaforandringer: DMI har sat ord på de klimaforandringer, som Danmark står over for frem mod år 2100. Rapporten benytter den seneste viden fra FN's klimapanel (IPCC) og egne klimasimuleringer, og forskerne sætter dermed fokus på Danmark i det globale klimaperspektiv. Se rapporten her.

Analyse af IPCC delrapporten 2: Naturstyrelsen har med udgangspunkt i IPCC's 2. delrapport, som omhandler klimaeffekter, sårbarhed og tilpasning, udarbejdet en rapport der nærmere beskriver effekterne af et ændret klima i Danmark. Se rapporten her.

Fakta om udslipssenarier:

Hvordan fremtidens udledning af drivhusgasser udvikler sig, er blandt andet afhængigt af befolkningens, den socioøkonomiske og den teknologiske udvikling. Hvordan disse parametre ændrer sig i fremtiden, er i høj grad usikkert.

FN's klimapanel IPCC har i forbindelse med deres femte hoverapport, defineret 4 nye scenarier for fremtiden såkaldte 'Representative Concentration Pathways' (RCP'er), som er kendetegnet ved en anslået strålingspåvirkning i år 2100 ift. 1750 (eksempelvis 2,6 W/m2 for RCP2.6).

De fire scenarier omfatter et scenarie hvor udslippene topper omkring år 2050, for derefter at falde (RCP2.6), to scenarier hvor udslippene stabiliseres (RCP4.5 og RCP6.0) og et scenarie med meget store drivhusgasudslip (RCP8.5).

Dermed repræsenterer scenarierne en klimapolitik, hvilket giver beslutningstagerne bedre overblik over hvad en given politik vil have af konsekvenser for klimaet. 

Temperaturændringer for Danmark. Temperaturangivelsen er ændringer i grader Celsius i forhold til referenceperioden 1986-2005. Fremskrivningen til 2100 dækker over gennemsnittet over perioden 2081-2100. Tallene er angivet for hvert af de to scenarier RCP2.6 og RCP8.5. Tallene i parentes angiver usikkerheden (+/- standardafvigelsen) på middelværdien for samtlige 23 modelkørsler. Kilde: CMIP5.

Temperatur

Temperaturen vil stige 1,2 grader i løbet af dette århundrede for det lave scenarie (RCP2.6) og 3,7 grader for det høje scenarie (RCP8.5).

Temperaturen vil stige en smule mere om sommeren og efteråret end vinter og foråret.

Temperaturstigningerne fører til færre frostdøgn, varmere sommernætter samt længere og flere hedebølger. 

Læs mere om fremtidige temperaturændringer her

Ændring i temperatur i Danmark i forhold til referenceperioden 1986-2005 fordelt på årstiderne.

Nedbør

Den årlige nedbør vil stige med 1,6% for det milde scenarie og 6.9 % for det høje scenarie i 2081-2100 i forhold til referenceperioden 1986-2005. Om sommeren forventes en reduktion i middelnedbør på -0,5%  for det lave scenarie og -16.6 for det høje scenarie. Som det fremgår af figuren og tabellen er dette forbundet med store usikkerheder. Nedbørintensiteten forventes at stige med flere og kraftigere skybrud til følge.

Læs mere om Fremtidige nedbørsændringer i Danmark her

Fremtidens forventede nedbørændringer i Danmark i forhold til referenceperioden 1986-2005 fordelt på årstiderne.

Havniveau

Havniveauet omkring Danmark forventes at være steget omkring 0,3 meter for det lave scenarie og 0,6 meter for det høje scenarie i 2081-2100. 

Læs mere om fremtidige ændringer i havniveauet omkring Danmark og globalt.

Ændring i den absolutte middelvandstand ved Danmark i meter i årene 1900-2100 i forhold til reference-perioden 1986-2005.

Temaansvarlig Martin Olesen
Opdateret 5. september 2018