Uddybning af budskab 1 – Observerede klimaeffekter

Menneskeskabte klimaforandringer er en realitet, og klimaforandringerne udgør en risiko for mennesker og natur. Her kan du læse mere om effekterne af klimaforandringer og sårbarhed.

I de seneste årtier har forandringer i klimaet indvirket på naturlige og menneskelige systemer på alle kontinenter og på tværs af verdenshavene.

Vand, sne og is

Mange steder på kloden ændrer vandbalancen sig som følge af eksempelvis ændrede nedbørmønstre eller afsmeltning af sne og is. Det påvirker vandressourcerne og deres kvalitet.

Gletsjere fortsætter med at skrumpe over næsten hele verden på grund af klimaforandringer, hvilket påvirker afstrømningen og vandressourcer. Klimaforandringerne opvarmer og optør permafrost på høje breddegrader og i højtliggende områder.

Dyrearter

Mange havdyr, fugle, landdyr osv. har ændret deres levevis og bosætter sig samt færdes nu andre steder end før i tiden. Som reaktion på de igangværende klimaforandringer har de ændret deres sæsonbestemte aktiviteter, migrationsmønstre, udbredelse og samspil med andre arter.

Fødevaresikkerhed

Det vil få negative konsekvenser for vores evne til at dyrke nok afgrøder og holde tilstrækkeligt med dyr, til at brødføde den voksende verdensbefolkning. 

Sundhed

Som resultat af den globale opvarmning er antallet af varmerelateret dødsfald steget, og antallet af kulderelaterede dødsfald er faldet i nogle regioner. Lokale ændringer i temperatur og nedbør har forandret fordelingen af ​​nogle vandbårne sygdomme og sygdomme, der overføres fra insekter.

Sårbarhed

Konsekvenser af ekstreme klimabegivenheder som hedebølger, tørke, oversvømmelse og naturbrande viser, at nogle økosystemer vil være meget sårbare og udsatte. Mennesker og samfundssystemer vil også være sårbare og udsatte i forbindelse med et forandret klima.

Voldelige konflikter øger sårbarheden over for klimaændringer.

Udbredte effekter i en verden i forandring.

Udbredte effekter i en verden i forandring.

Temaansvarlig Tina Christensen
Opdateret 4. oktober 2018