Havstrømmen op langs Grønlands vestkyst i god form

Friske målinger viser, at der stadig er blus på den vestgrønlandske overfladestrøm, der i dybden fører salt og varme op gennem de sydvestgrønlandske farvande og i overfladen koldt vand med lavt saltindhold.

Hvert år foretager DMI's Center for Ocean og Is i tæt samarbejde med Grønlands Naturinstitut undersøgelser af de oceanografiske forhold langs Vestgrønland fra Kap Farvel i syd til Sisimiut i nord.

Havis

Målingerne foregik fra Forsvarets inspektionskutter Tulugaq - og der var rigeligt at kigge på. Foto Mads Hvid Ribergaard.

Målingerne fra juni 2012 afslører, at Irmingerstrømmen, der er en sidegren til Golfstrømmen, stadig fører salt og varme til de sydvestgrønlandske farvande og de dybereliggende dele af fiskebankerne.

Et lille fald i saltindhold og havtemperatur anes dog

"Generelt viser årets målinger, at de dybereliggende saltholdigheder og havtemperarurer ligger lidt lavere end de forgående år, men begge ligger fortsat højt og en del over middel," siger seniorforsker Mads Hvid Ribergaard fra DMI's Center for Ocean og Is.

Den østgrønlandske strøm bringer koldt og relativ lav-salint polarvand til områdets øvre vandlag. Årets målinger antyder, at denne strøm har normal styrke eller lidt over normal styrke. Det ses af en generelt lavere saltholdighed end de forgående år i de øverste godt 100 meter samt lavere temperaturer under det øvre mixlag, som i juni opvarmes af atmosfæren.

Graf over havets temperatur og salinitet

Medio juni havtemperaturer og saltholdigheder over Fyllas Banke (0-40 m) for perioden 1950-2012. Med rødt er vist tre års løbende middel. Tidsserien af temperaturer er forlænget med data bearbejdet af Jens Smed for perioden 1875-1975 dækkende et større område, men som viser forbløffende god overensstemmelse i den overlappende periode.

Saltholdigheden på toppen af Fyllas Banke ligger under det normale, hvilket skyldes tilførsel af polarvand med lavt saltindhold.

"Derimod kan det virke overraskende, at temperaturen over banken ligger lidt over det normale, set i lyset af den kolde grønlandske vinter. Det må dog tilskrives et nyligt markant omslag til varmere lufttemperaturer," siger Mads Hvid Ribergaard.

På større dybde vest for bankerne blev der generelt observeret meget høje saltholdigheder med tilhørende høje temperaturer (se nedenfor), hvilket efterhånden har stået på en årrække. Men der er dog trods det høje niveau også her et mindre fald i for begge parametre, hvilket er et generelt træk ved årets målinger.

Graf over havets salinitet og temperatur

Medio juni havtemperaturer og saltholdigheder vest for Fyllas Banke i dybden 400-600 meter for perioden 1950-2012. Med rødt er vist tre års løbende middel.

Viden om Vestgrønlands havstrømme

Formålet med undersøgelserne er at studere variationerne i det marine klima i området. Grønlands Naturinstitut bruger disse data i det videnskabelige arbejde omkring sammenhængen mellem variationerne i det marine miljø og størrelsen af de vigtigste grønlandske fiskebestande. Derudover udgør de mere end 60 år lange tidsserier også en vigtig brik i den generelle forståelse af havstrømmene i Nordatlanten samt deres naturlige variationer.

For at forstå variationerne i temperaturerne må man have de store briller på. Det marine miljø over de sydøstlige- og vestgrønlandske fiskebanker er i høj grad styret af udefrakommende vandmasser fra både polare og tempererede områder (nedenfor):

  • Varmt og saltholdigt Irmingervand. Transporteres til området med Irmingerstrømmen, der er en sidegren til Den Nordatlantiske Strøm eller Golfstrømmen, som den også kaldes.
  • Koldt polarvand med lav saltholdighed stammende fra det Arktiske Ocean. Dette føres sydover sammen med store mængder havis i Den Østgrønlandske Strøm.

Disse to vandmasser mødes første gang i det nordlige Irmingerhav og i Danmarksstrædet, hvorefter de bevæger sig sydover side om side langs Grønlands østkyst. Når de runder Kap Farvel, dykker Irmingervandet under polarvandet.

Illustration af overfladehavstrømme ved Grønland

Skematisk fremstilling af overfladestrømningen omkring Grønland. Med rød er vist den nordatlantiske strøm. Den sidegren, der når Grønland kaldes for irmingerstrømmen (IC). Den mørkeblå pil viser den østgrønlandske strøm (EGC) og med violet vises den vestgrønlandske strøm (WGC). Hvert år foretager DMI oceanografiske målinger langs Vestgrønland på 30 fastlagte positioner fordelt på seks tværsnit vist med orange.

Undervejs blandes vandmasserne, og det er således den indbyrdes styrke mellem Irmingerstrømmen og Den Østgrønlandske Strøm, der bestemmer hydrografien over de sydøstlige- og vestgrønlandske fiskebanker. Således vil ændringer i cirkulationen i Nordatlanten have stor indflydelse på havtemperaturene.

5. juli 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram