Vilkår for anvendelse af DMI’s frie meteorologiske data

Generel information

Danmarks Meteorologiske Institut, herefter DMI, som har de immaterielle rettigheder til meteorologiske data udbudt gennem "DMI's API’er og Bulk Download services" (herefter data), giver på nedenstående vilkår brugsret til data.

Vilkårene for anvendelse af DMI's meteorologiske data accepteres ved enhver brug af data, uanset om brugeren selv har hentet dataene via DMI's API’er eller Bulk Download services. Hvis brugeren anvender DMI's data har brugeren yderligere accepteret de brugsbetingelser, som fremgår nedenfor for brug af DMI's API’er og Bulk Download Services til hentning af data.

Vilkårene er underlagt dansk ret og dansk værneting, og enhver tvist mellem brugeren og DMI, som måtte opstå i forbindelse med disse brugsvilkår, herunder tvister vedrørende brugsvilkårenes eksistens eller gyldighed, skal løses i overensstemmelse hermed.

Eventuelle tvister mellem brugeren og DMI skal først søges løst i mindelighed mellem parterne. Kan en tvist ikke løses i mindelighed, afgøres den ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i København efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

 

Dataene

Gennem DMI's API’er og Bulk Download Services udbydes bl.a. meteorologiske observationsdata, som er punktmålinger fra DMI's målestationer i Danmark og Grønland. Blandt de udstillede data findes desuden oceanografiske observationsdata fra Kysdirektoratets og DMI’s målestationer i Danmark. Observationsdata er rå, ikke-kvalitetskontrollerede målinger, der som følge af navnlig indsamlingsmåden kan være fejlbehæftede. Anvendelsen af observationsdata skal ske under hensyntagen til, at målingerne kan være fejlbehæftede. Du kan læse nærmere om dataene, indsamlingen, fejlkilderne og kvaliteten af dataene her.

Data i DMI’s databaser kan ændre sig over tid, f.eks. hvis der identificeres fejlbehæftede data, og de pågældende databaser derfor bliver repopuleret. 

 

Brug af data

DMI giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit kan:

 • kopieres, distribueres og offentliggøres
 • sammensættes med andet materiale
 • bruges kommercielt og ikke-kommercielt

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at DMI godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Brugeren skal sikre, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret.

Data med DMI som datakilde må ikke ændres, men må gerne indgå som input i videre databehandling.

DMI’s data opdateres regelmæssigt, og det et brugerens eget ansvar at sikre anvendelse af opdaterede data.

 

DMI's API’er og Bulk Download Services til hentning af data

For at anvende DMI’s API’er og Bulk Download Services til hentning af data skal man oprette sig som bruger.

Ved anvendelse af DMI’s data til udvikling af applikationer til mobile enheder, skal kontinuerlig opdatering af applikationen med data via DMI's API undgås. Applikationer til mobile enheder må ikke opdatere med data via DMI's API’er, når applikationen ikke er i brug.

DMI’s API’er og Bulk Download Services er placeret på en platform, som er designet til at kunne understøtte mange brugere på samme tid. Der forventes samtidig hurtige svartider. Dog deler du DMI’s API’er med mange andre brugere, og der kan således opleves variationer i responstid og kapacitet.

DMI's API’er og Bulk Download Services er som udgangspunkt designet til at være tilgængelige 24/7, og DMI bestræber sig på at opfylde denne tilgængelighed til enhver tid. DMI forbeholder sig ret til at have service vinduer til vedligeholdelse, men søger at begrænse dette til et absolut minimum.

DMI forbeholder sig retten til at opstille nærmere betingelser for ”fair use” (dvs. normal og rimelig brug) af DMI’s frie data services, herunder forbeholder DMI sig ret til at justere båndbredden for individuelle brugere såfremt disse belaster DMI’s services i uforholdsmæssig høj grad.

DMI forbeholder sig ret til at suspendere en brugers API nøgle ved brud på disse vilkår.  

 

Kildeangivelse

Når data anvendes, skal brugeren på et rimeligt og synligt sted egnet til distributionsmediet indsætte følgende:

 • Hvis data anvendes i rå, citeret eller genkendelig form i tekst- eller grafiske produkter: ”Kilde: DMI”.
 • Hvis data anvendes som input i videre databehandling: ”Baseret på data fra DMI og efterfølgende bearbejdet”.
 • Sikre, at ”DMI” fremgår som kilde på forsiden af servicen, såfremt andre kilder også nævnes på forsiden.
 • Tidspunkt, hvor data er hentet hos DMI.

 

DMI’s rettigheder og ansvar

Data stilles til rådighed, som de er, og DMI har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data eller som følge af nedbrud på distributionsplatformen.

DMI garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data, og kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor samt for brug af API’er og Bulk Download Services.

 

Vilkårene er senest blevet opdateret 21. oktober 2020.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

For at anvende DMI’s API’er og Bulk Download Services er det et krav, at du opretter dig som bruger. DMI er dataansvarlig for de personoplysninger, som DMI registrerer herved og ved din brug af DMI's API og Bulk Download Services. DMI sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

DMI's kontaktoplysninger er følgende:

DMI
Lyngbyvej 100
2100 København Ø
Telefon: +45 39 15 75 00

 

Typer af oplysninger

Når du opretter dig som bruger indsamler og behandler DMI følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mail
 • Om brugeren er en borger/offentlig myndighed/privat virksomhed/forening
 • Evt. CVR-nummer (behandles, hvis opgivet)
 • Branche

 

Logning af din trafik, dvs. dine forespørgsler (requests) til DMI’s API’er og Bulk Download Services, omfatter:

 • Den kaldende IP-adresse
 • Hvilken API nøgle, som anvendes
 • Hvilke query parametre, som anvendes (URL)
 • Tidspunkt for forespørgsel

 

Formål

Vi indsamler og behandler de ovenfor nævnte personoplysninger med følgende formål:

 

Vejlede, vedligehold og optimering

 • Vi bruger dine oplysninger med henblik på at kunne vejlede om anvendelsen af DMI’s frie data services.
 • Vi bruger dine oplysninger til at sikre, at vores services virker efter hensigten f.eks. ved at finde og rette problemer.
 • Vi kontakter brugere i forbindelse med f.eks. servicevinduer, nedbrud og versionsændringer på DMI’s frie data services.

Udvikling af nye tjenester

 • Vi bruger oplysningerne fra eksisterende tjenester, herunder oplysninger om hvilke brancher DMI’s data anvendes i, til at hjælpe os med at udvikle nye og forbedre vores ikke-kommercielle services.

Estimering af samfundsmæssig gevinst og øvrig statistisk analyse

 • Ved at analysere på anvendelsen af vores frie data services kan vi få et indblik i de samfundsøkonomiske gevinster, der er ved at stille DMI’s meteorologiske data gratis til rådighed. Anden lignende statistisk analyse kan også blive relevant.

 

Retsgrundlag

Retsgrundlag for vores ovennævnte behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Logning af forespørgsler til DMI’s API’er og Bulk Download services opbevares i op til 60 måneder, hvorefter det slettes.

Kontaktoplysninger afgivet i forbindelse med brugeroprettelse slettes, når din API nøgle ikke har været anvendt i de seneste 12 måneder, eller hvis du beder DMI om at slette dig som bruger.

Du kan til hver en tid bede DMI om at slette dig som bruger, hvorved din API nøgle vil blive deaktiveret, og de informationer, vi har registreret om dig som bruger vil blive slettet. Af hensyn til sporbarhed i relation til informationssikkerhed gælder denne sletning ikke data registreret i logningen af forespørgsler til DMI’s frie data services.

 

Hvem deler vi dine oplysninger med?

DMI har en IT-sikkerhedspolitik, og vi beskytter dine oplysninger mod at gå tabt eller blive ændret. Dine kontaktoplysninger bliver ikke givet væk, solgt, udlejet eller på anden måde stillet til rådighed for andre. 

Vi benytter en række eksterne leverandører til fx drift af it-systemer, herunder Statens IT. Disse leverandører kan have adgang til dine personoplysninger, og DMI har indgået databehandleraftaler med disse leverandører i overensstemmelse med loven. 

 

Hvad er mine rettigheder? 

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, at få unøjagtige persondata rettet og få slettet oplysninger, såfremt du ikke længere ønsker at anvende DMI’s frie meteorologiske data.

Du kan også gøre indsigelse imod vores behandling under nærmere betingelser angivet i databeskyttelsesforordningens artikel 21.

Du har i visse tilfælde også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

Ønsker du at gøre dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen gældende over for DMI, skal du kontakte os via kontaktformularen på dmi.dk.

 

Har du spørgsmål om dine data

Har du spørgsmål om dine data, kan du kontakte DMI eller Klima, Energi- og Forsyningsministeriets fælles databeskyttelsesrådgiver på tlf.: +45 72 54 57 41. 

 

Hvor kan jeg klage til?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk 
Telefon: +45 33 19 32 00
datatilsynet.dk

Guides

Se alle guides til Frie Data.

Ofte stillede spørgsmål om DMI's Frie Data

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om DMI's Frie Data.

Sådan måles data

Sådan måles data

Her kan du læse om udvalgte parametre. Hvordan måler vi observationer, og hvad er enheden?

Sådan vil andre bruge data

Sådan bruger andre DMI's Frie Data

Her kan du læse om, hvordan andre vil bruge DMI's data.

Andre data fra DMI

Viden om vejr og klima

Se alle