Tema: IPCC's femte hovedrapport

Observerede klimaeffekter, udsathed og sårbarhed

Menneskeskabte klimaforandringer er en realitet og klimaforandringerne udgør en risiko for mennesker og natur. Her kan du læse mere om effekterne af klimaforandringer og sårbarhed.

I de seneste årtier har forandringer i klimaet indvirket på naturlige og menneskelige systemer på alle kontinenter og på tværs af verdenshavene.

Udbredte effekter i en verden i forandring.

Vand, sne og is
Mange steder ændrer den hydrologiske balance sig som følge af eksempelvis ændrede nedbørmønstre eller afsmeltning af sne og is, og det påvirker vandresurserne og deres kvalitet.

Gletsjere fortsætter med at skrumpe over næsten hele verden på grund af klimaforandringer (høj tillid), hvilket påvirker afstrømningen og vandressourcer nedstrøms.

Klimaforandringerne opvarmer og optør permafrost på høje breddegrader regioner og i højtliggende områder.

Dyrearter
Mange jord-, ferskvands- og havarter har ændret geografiske udstrækning, sæsonbestemte aktiviteter, migrationsmønstre, udbredelse og samspil mellem arterne som reaktion på de igangværende klimaforandringer

Fødevaresikkerhed
Observationer viser, at negative konsekvenser af klimaændringer for afgrøder og landbaseret fødevareproduktion er mere udbredte end positive konsekvenser.

Sundhed
Som resultat af den globale opvarmning er antallet af varme-relateret dødsfald steget og antallet af kulde-relaterede dødsfald faldet i nogle regioner.
Lokale ændringer i temperatur og nedbør har ændret fordelingen af ​​nogle vandbårne sygdomme og sygdomme, der overføres med insekter.

Sårbarhed
Konsekvenser af ekstreme klimabegivenheder som hedebølger, tørke, oversvømmelse og naturbrande, viser, at nogle økosystemer vil være meget sårbare og udsatte. Mennesker og samfundssystemer vil også være sårbare og udsatte i forbindelse med et forandret klima.

Voldelige konflikter øger sårbarheden over for klimaændringer

Af Majken Salomon Hesskommunikation@dmi.dk

© DMI,31. marts 2014