twitter google+ facebook

09/10/12

Metan

Metan (CH4) er primært af organisk oprindelse, og udslippene kommer fra naturlige kilder som for eksempel vådområder, drøvtyggere og insekter.

Over halvdelen af metanudledningerne skyldes dog menneskets aktiviteter. Det gælder blandt andet ved forrådnelsesprocesser, som på lossepladser, ved afbrænding af biomasse, risdyrkning og fra tarmprocesser fra husdyr. Det har ført til en vækst i metankoncentrationen på 150 % siden midten af 1700-tallet.

Selvom atmosfærens indhold af metan er blevet  siden industrialiseringen begyndte, er vækstraten generelt faldet siden 1980'erne.

Metan nedbrydes ved kemiske processer, og metans levetid i atmosfæren er kun omkring 12 år. Ændringer i udslip betyder derfor en forholdsvis hurtig ændring i atmosfærens koncentration af metan. Metankoncentrationen er i 2012 omkring 1,8 ppm, og den øgede metankoncentration har ført til en strålingspåvirkning på cirka 0,5 watt per kvadratmeter.

En animation af udstrålingen fra toppen af Jordens atmosfære, hvori den atmosfæriske koncentration af CH4 varieres trinvist fra 0,00001% til 0,01% (0,1 ppm til 100 ppm).Spektral irradians er intensiteten af jordstrålingen for en given bølgelængde. Grafik: Kristian Pagh Nielsen.

På figuren ovenfor fremgår det, at en højere koncentration af metan øger drivhuseffekten, som er repræsenteret ved det røde areal. Selvom koncentrationen af metan kun er knap 2 ppm (0,0002 %), bliver drivhuseffekten markant forstærket. Faktisk er metan som drivhusgas cirka 20 gange så effektiv som kuldioxid. Det kan også ses på grafen nedenunder, at der fortsat vil ske en stigning i drivhuseffekten selv ved høje metankoncentrationer.

For yderligere information kontakt Kristian Pagh Nielsen, kpn@dmi.dk

Temaet er skrevet af Kristian Pagh Nielsen, Martin Olesen og Carsten Ankjær Ludwigsen

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder