twitter google+ facebook

Meteorologisk leksikon - A

Absolut fugtighed
Luftens fugtighed angivet som gram vanddamp pr. m3 luft.

Absolut nulpunkt
Den laveste temperatur der kan forekomme (ca. -273,15°C), ved hvilken et stofs molekyler er tilnærmelsesvis i ro. At de ikke er i absolut ro skyldes, at den kvantemekaniske nulpunktsenergi altid giver atomer og molekyler en vis vibrationsamplitude, svarende til den kinetiske energi i den kvantemekaniske grundtilstand.

Adiabatiske processer
Processer, hvor der ikke udveksles varme (energi) med omgivelserne. Se tøradiabatisk proces og fugtadiabatisk proces.

Advektion
Horisontal (vandret) luftstrømning på stor skala.

Advektionståge
Tåge, som opstår i et varmt fugtigt luftlag, der strømmer hen over et koldere underlag.

Aerosoler
Naturligt forekommende eller menneskeskabte svævende partikler i atmosfæren såsom vulkansk aske, støv, saltkrystaller, pollen, røg osv.

Albedo
Den brøkdel af den indkomne stråling (energi) der reflekteres fra jordoverfladen. Havvand har lav albedo og optager dermed energi, mens is og sne har høj albedo og reflekterer energi.

Almindelig cirkulation
Omfatter atmosfærens fremherskende cirkulationer og vindsystemer. Kan overordnet inddeles i tre cirkulationer, der i det væsentligste er bestemt af temperaturforskellene mellem de ækvatoriale og de polare egne.

Altocumulus
Lammeskyer, der er mellemhøje lagskyer med bølgeformet struktur. Højde normalt 2-7 km over jorden.

Altostratus
Tågeagtige mellemhøje lagskyer uden tydelig struktur. Højde normalt 2-7 km over jorden.

Ambolt
Skærm af cirrusskyer, der danner den øverste del af store byge- og tordenskyer. Ambolten består af iskrystaller.

Anabatisk vind
Opstigende vind, i modsætning til katabatisk vind. Udtrykket anvendes normalt kun om vinde, som stiger op langs bjergsider som resultat af kraftig opvarmning af disse.

Anemometer
Vindhastighedsmåler.

Aneroidbarometer
Barometer uden væske. Måler lufttrykket ved dets påvirkning af en lufttæt dåse med tynde vægge.

Anticyklon
Se højtryk.

Antropogen
Fortæller, at noget er menneskeskabt. Det kan være aerosoler, som støv og røg, eller klimagasser som CO2 og HFC'er.

AR4
Den 4. store statusrapport fra FN's klimapanel IPCC. Rapporten blev udgivet i 2007. Sammendraget af syntesedelen er oversat til dansk.

AR5
Den 5. store statusrapport fra FN's klimapanel IPCC. Rapporten forventes klar i 2014. Følg processen på ipcc.vejrblog.dk.

Arktikluft

Luftmasse af arktisk oprindelse.

Atmosfære

Lag af gasarter, der omgiver Jorden. Er inddelt i troposfæren, stratosfæren, mesosfæren, termosfære og exosfæren. Nedadtil afgrænset af jordoverfladen, opadtil diffus. Ionosfæren, der strækker sig fra mesosfæren opad gennem termosfæren, er egentlig ikke en sfære eller et lag.

Atmosfærisk tryk
Se lufttryk.

Aurora Borealis
Se nordlys. Sydlys betegnes Aurora Australis. Fællesbetegnelsen er polarlys.

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 23. april 2013.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder