twitter google+ facebook

Det viser scenarierne

IPCC opstiller i sin rapport fra år 2000, 'Special Report on Emissions Scenarios' fire fortællinger ('storylines'), der danner fire sæt af udslipsscenarier, fire 'familier'. Inden for hver familie er der flere alternative udviklingsforløb, som tilsammen danner 40 forskellige scenarier.

De fire fortællinger er bygget på fire forskellige sammenhængende sæt af forudsætninger med varierende udviklinger i forbrug af fossile brændsler, befolkningsudvikling og teknologisk og socioøkonomisk udvikling. Scenarierne spænder fra det nærmest værst tænkelige til det mest optimistiske scenarie, hvad angår omfanget af emissioner.

Scenariernes indvirkning på klimaet ligger inden for et interval, der i følge panelets fjerde hoverapport fra 2007, spænder fra temperaturstigninger fra 1,1 – 6,4 grader Celsius og stigninger i verdenshavenes niveau fra 20 – 60 cm med den vigtige tilføjelse, at hvad angår verdenshavenes stigning, gør IPCC opmærksom på, at de skøn er behæftet med stor usikkerhed,  bl.a. fordi der er processer i de store iskapper, som ikke er med i de modeller, der benyttes.. Stigningen kan derfor meget vel blive betydeligt større end de angivne 60

De fire scenarier

  • A1-scenarierne  bygger på et fremtidsbillede karakteriseret ved høj økonomisk vækst, lav befolkningsvækst og hurtig introduktion af effektive teknologier. 

    Scenarierne forudsætter også en globalisering af økonomierne og stor indkomstudjævning mellem regionerne. 

  • A2-scenarierne forudsætter lille global økonomisk integration og langsommere teknologisk udvikling. Samtidig forudsættes   forsat høj befolkningstilvækst. Resultatet af disse forudsætninger er en markant mindre økonomisk vækst end i A1, men lige så store drivhusgasudslip.

  • B1-scenarierne forudsætter i lighed med A1 høj økonomisk vækst og teknologisk udvikling i en verden præget af globalisering. I forhold til A1 forudsætter B1 også, at fremtidens forbrug bliver mindre ressourceintensivt, og at meget miljøvenlige teknologier introduceres. Dermed opnås en høj økonomisk vækst med relativt lille miljøbelastning.
     
  • B2-scenarierne forudsætter moderat vækst i befolkningen og økonomierne og en langsommere udvikling i miljøteknologier end i A1- og B1-alternativerne. Ligesom for A2-scenarierne forudsættes relativt lille global økonomisk integration, og disse antagelser medfører tilsammen, at B2-scenarierne forudsiger mindre drivhusgasudslip end A1- og A2-scenarierne, men højere udslip end B1.

Det samlede resultat er en overvældende mængde tal, tabeller og kurver.

Til venstre: CO2-udledninger i de forskellige udslipsscenarier. Til højre CO2-koncentrationer i de forskellige udslipscenarier.

Temaet er baseret på en tekst skrevet af videnskabsjournalist Jan Dahlmann

Redaktion Tina Christensen og Bjarne Siewertsen.

Kontakt:  Tina Christensen, tic@dmi.dk

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder